Sunday, November 15, 2015

शब्दांचे सामर्थ्य .....

Power of Word

का कुणास ठाऊक शब्दावर कधी कधी खुप प्रेम करावस् वाटतं . खरच किती अद्भुत सौदर्य असत त्यांच्यात , दडलेल ..... मनाच्या खिन्नतेची मनाला वाटणारी अश्मितेची किती पाऊले असतात , हळूवार चालनारी . किती दूरची शब्दांची वाट .....

काही भावना व्यक्त करनं सोप असतं पण ,........ मनाच्या सर्व काही वेदना , मनाचे विचार कक्षु , मनाचे सुख अगदी तसेच मनाचे दु:ख सुद्धा घेऊन येतात ते आपल्या सोबतीला , न चुकता , मनमोहक क्षितीजांपलीकडची शब्दांची ओळख अगदी जवळुन भिडते .....

सतत जानवणारी कुणाची तरी ओढ़ .... कुणाच्या तरी शब्दांची चाहूल ..... कुणाविषयीचे प्रेम .... कुणाच्या तरी शब्दात व्यक्त करण्याचे धाड़शी मन असतं या शब्दात मनुनच की काय , कुणास ठाऊक शब्द आणि न मन यां ना आडीच अक्षरी मूल्य मिळाले मग ती एक कधी होतात आणि एकमेकात मिळुन जातात....