Monday, November 12, 2018

वेदना

आयुष्यामध्ये असे काही क्षण असतात की त्याच्या वेदना सुद्धा अनंत असतात ....

  काही केल्या संपत नाहीत ,खूपच त्रासदायक ठरत राहतात मानवी मनाला फुंकर घालावी अशी काही क्षण येतात .मानवी मन त्याला त्या वेदनांना कितपत साथ देतो हाही विचार करण्यासारखा विषय .माहित नाही जगण्याला कशाने अर्थ येतो .पण आयुष्य तरीपण जगावं वाटतं ,आजचा दिवस निघून जाईल उद्या समाधानाने जगता येईल ,याअपेक्षे पोटी मानवाचे आयुष्य एक एक दिवस आयुष्यातला काढत राहत.
  हे जग असेच आहे .
   असो ,मानवाच्या मूलभूत गरजा याच पूर्ण होण्याची अपेक्षा करण फक्त आपल्या नशिबी उरल..
बाकी सारा प्रपंच हा येणारे दिवसच ठरवणार .नक्कीच उद्याला चांगलं जगता यावं एवढी अपेक्षा करू नये का या भाबड्या मनाने .....
चला जगणं सुंदर करूया, जगूया या अशा लोकांसाठी थोडासा तरी वेळ देऊया ..

जगातलं थोडं जरी दुःख कमी करण्याचा आपण प्रयत्न केला ,तर ते खूप मोठे कार्य होईल .
  हे कार्य आयुष्याला आकार देऊन जाईल .....!
 

No comments:

Post a Comment